Інтернет безмежних можливостей.СЕРВІС КАБЕЛЬНОГО ТА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НАДАЄ ТОВ “ПРОСТО.ТВ”

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

Договір № 12012021/13-ОТТ
про надання комісійних послуг

смт. Калинівка, Васильківський р-н 12.01.21 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТО.ТВ», в особі директора Іжутова Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі - «Комітент»), з одного боку, та
Фізична особа-підприємець Шматко Сергій Леонідович, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ведення державної реєстрації від 23.12.2003, № 23500170000000634 (далі - «Комісіонер»), з іншого боку, разом - «Сторони», а кожна окремо також - «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг (далі - «Договір») про наступне:

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
1.1. Мережа Інтернет – глобальна телекомунікаційна мережа інформаційних і обчислювальних ресурсів.
1.2. Програмна оболонка, ПО – програмне забезпечення, що належить Комітенту або використовується нею на відповідних правових підставах для організації доступу Користувачів до сервісів ОТТ.
1.3. Пристрій – електронний мультимедійний пристрій споживача, в тому числі, але не виключно: телевізійна приставка, медіаплеєр, телевізор з функцією Smart TV, усі види портативних електронних пристроїв з можливістю підключення до мережі Інтернет, в тому числі мобільні телефони, смартфони, планшетні комп'ютери, ноутбуки і т.ін.
1.4. Користувачі – фізичні особи, які отримали доступ до сервісу ОТТ за допомогою Пристрою виключно для некомерційних цілей.
1.5. Територія – територія України.
1.6. Звітний період – 1 (один) календарний місяць.
1.7. Винагорода – сума, що підлягає обов’язковій оплаті Комітентом на користь Комісіонера у розмірі та порядку, передбаченому Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до умов цього Договору Комісіонер за дорученням Комітента від власного імені укладає правочини щодо забезпечення доступу Користувачів до сервісів ОТТ за допомогою Програмної оболонки (ПО).
2.2. Послуги за цим договором оплачуються відповідно до умов цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Комітент має право:
3.1.1. Призупинити надання Користувачам у використання ПО протягом терміну дії Договору, повідомивши Комісіонера про терміни і причини відповідного призупинення.
3.1.2. Вносити будь-які зміни в програмний код ПО, а також змінювати зовнішній вигляд ПО.
3.1.3. Стягувати з Користувачів плату за використання ПО для доступу з Пристроїв до сервісу ОТТ, крім випадків, передбачених цим Договором.
3.2. Комітент зобов'язується:
3.2.1. Оплатити послуги Комісіонера, зазначені в п .2.1. даного Договору.
3.3. Коміссіонер зобов'язується:
3.3.1. Інформувати Користувачів про умови доступу до сервісу ОТТ в межах Території за допомогою ПО при наявності такої технічної можливості у конкретних моделей Пристроїв.
3.3.2. Утриматися від несанкціонованого Комітентом використання ПО.
3.3.3. Без попереднього узгодження з Комітентом не висвітлювати в мережі Інтернет та/або в засобах масової інформації взаємовідносини Сторін в зв'язку з цим Договором.
3.3.4. У разі необхідності впровадження змін, які змінюють порядок відображення ПО, завчасно, погоджувати з Комітентом такі зміни.
3.3.5. Не копіювати або імітувати стиль або елементи ПО або його частин на власних Інтернет сайтах або Пристроях.
3.3.6. Не впливати на роботу ПО без узгодження своїх дій з Комітентом.
3.3.7. На вимогу Комітента надавати всю необхідну інформацію для проведення звірки платежів за цим Договором.
3.4. Комісіонер має право:
3.4.1. Забезпечувати використання ПО відповідно до умов цього Договору.
3.4.2. Залучати для надання послуг за цим Договором третіх осіб. При цьому Комісіонер зобов'язується нести відповідальність перед Комітентом за дії таких третіх осіб, як за свої власні, а також нести витрати, пов'язані з таким залученням.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Комісіонер отримує від Комітента комісійну плату в розмірі, передбаченому відповідним Додатком до Договору.
4.2. В термін до 5 числа місяця, наступного за Звітним періодом, Комісіонер надає Комітенту в електронному вигляді звіт (далі - Звіт) та Акт надання послуг по формі, узгодженій Сторонами у відповідному Додатку до Договору. В той ж термін Комісіонер направляє вищевказаний звіт у паперовому вигляді Комітенту за поштовою адресою, вказаною в Договорі.
4.3. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Звіту та Акту надання послуг, Комітент, при відсутності зауважень до них підписує їх та надає Комісіонеру в електронному вигляді. В той ж термін Комітент направляє у паперовому вигляді затверджений Звіт і два примірника Акту надання послуг з підписом і печаткою уповноваженої особи за поштовою адресою, вказаною в Договорі.
4.4. У разі наявності у Комітента зауважень до документів, зазначених в п. 4.2., він направляє Комісіонеру відмову від затвердження Звіту і підписання Акту надання послуг з відповідними зауваженнями.
У разі отримання відмови Комісіонер надає Комітенту пояснення в п'ятиденний термін. Після врегулювання розбіжностей Сторонами, Комісіонер зобов'язаний повторно направити Комітенту скориговані вищевказані документи на паперовому носії. Подальше підписання цих документів здійснюється у вищезазначеному порядку.
4.5. Комітент перераховує на розрахунковий рахунок Комісіонера комісійну плату протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту надання послуг.

5. ГАРАНТІЇ І ЗАЯВИ СТОРІН
5.1. Наступним кожна зі Сторін підтверджує і гарантує іншій Стороні:
- вона є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства України, а також володіє всіма правами та повноваженнями для укладення цього Договору та виконання своїх зобов'язань по ньому;
- вона зробила всі дії, необхідні для укладення та належного виконання Договору в повній відповідності з вимогами законодавства України, а також, що особа, яка підписала даний Договір від імені Сторони, має усі необхідні повноваження для цього, і що даний Договір є обов'язковим для виконання такою Стороною у відповідності з його умовами;
- укладання та виконання нею цього Договору не є і не може вважатися порушенням і не суперечить будь-якому договору або правовому акту (включаючи статут або інший установчий документ), стороною якого є така Сторона, або для якої він є обов'язковим.
5.2. Сторони гарантують, що на момент укладення Договору не пов'язані будь-якими зобов'язаннями з третіми особами, здатними тим чи іншим чином перешкодити повному або частковому здійсненню всіх положень Договору.
5.3. Сторони мають чітке розуміння і погоджуються, що доступ до сервісів ОТТ надається «в тому вигляді, в якому він існує» і Комітент не дає гарантій або запевнень щодо нього, тому що сервіси ОТТ не належать Комітенту.
5.4. Комісіонер гарантує, що не буде використовувати ПО, в тому числі в такому порядку, що створює враження, що ПО належить Комісіонеру, або він володіє будь-якими правами на його використання окрім тих, що передбачені цим Договором.
5.5. Всі майнові права інтелектуальної власності на ПО належать Комітенту або перебувають у нього в розпорядженні.
5.6. В рамках цього Договору Комітент не надає ліцензій на використання ПО.
5.7. Комісіонер визнає і погоджується з тим, що Комітент може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який елемент ПО на свій розсуд та на будь-якій підставі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством, застосованим до Договору.
6.2. Комітент звільняється від відповідальності за збитки, що виникли у Комісіонера в зв'язку з:
- порушенням Комісіонером того чи іншого зі своїх заяв або гарантій, що містяться в цьому Договорі;
- використанням ПО з порушенням умов цього Договору та/або прав правовласників;
- недотриманням Комісіонером законодавства, що застосовується до Договору;
- утиском, присвоєнням або порушенням Комісіонером прав третіх сторін, включаючи права Користувачів.
У вищевказаних ситуаціях Комісіонер зобов'язується самостійно врегулювати суперечку і, в разі наявності, компенсувати збитки і виплатити штрафні санкції Комітенту та/або третім особам.
6.3. Сторони не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на сервісах ОТТ, якщо в таких діях відсутня вина Сторони. Сторони не відповідають за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, скриптів з технічних підстав, якщо в таких діях відсутня вина Сторони. Сторони не відповідають за відповідність сервісів ОТТ очікуванням Користувачів.
6.4. Комітент зобов'язується звільняти від відповідальності Комісіонера, відшкодовувати документально підтверджені збитки, що виникли у Комісіонера, в зв'язку з:
- порушенням Комітентом того чи іншого зі своїх заяв або гарантій, що містяться в цьому Договорі;
- виникнення претензій до Комісіонера зі боку контролюючих органів та/або можливих правовласників ПО та/або його окремих елементів;
- недотриманням Комітентом законодавства, що застосовується до Договору.
6.5. У разі порушення Стороною обов'язків та/або гарантій, передбачених даним Договором, постраждала Сторона має право вимагати виплати винною Стороною штрафу в розмірі 5000,00 грн (п'ять тисяч гривень нуль копійок) за кожен факт порушення, а також відшкодування в повному обсязі збитків, що виникли у неї в зв'язку з порушенням винною Стороною зазначеного зобов'язання.
6.6. У разі порушення Комітентом строків виплати винагороди Комісіонер має право вимагати від Комітента виплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування пені, від суми, яку слід перерахувати Комісіонеру відповідно до умов цього Договору, за кожен календарний день прострочення.
6.7. У разі порушення обов'язків за цим Договором, в т.ч. вимог конфіденційності інформації, передбачених даними Договором, винна Сторона на вимогу іншої Сторони компенсує останній завдані документально підтверджені збитки.
6.8. Виплата штрафних санкцій проводиться Сторонами протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання претензії та вимоги про таку виплату, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Сторони-одержувача.
6.9. Сторони погоджуються, що в разі неповідомлення однією Стороною іншій Стороні про зміну її банківських реквізитів або надання для оплати документів з невірними реквізитами, винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні всі збитки у вигляді витрат, комісії, грошових втрат при перерахуванні грошових коштів на невірно вказані винною Стороною реквізити, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги (в тому числі шляхом електронної пошти) від постраждалої Сторони. В такому випадку, штрафні санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань по перерахуванню грошових коштів не застосовуються до потерпілої Сторони.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Сторона звільняється від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання нею зобов'язань, передбачених цим Договором, було пов'язано обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), якими вважаються, зокрема, але не виключно, обставині, визначені частиною 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».
7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів поінформувати іншу Сторону про настання і припинення таких обставин в письмовій формі. У цьому випадку представники Сторін в найкоротші терміни повинні проконсультуватися один з одним і узгодити заходи, які повинні бути прийняті Сторонами.
7.3. Порушення терміну сповіщення про обставини непереборної сили, передбаченого п. 7.2. Договору, позбавляє Сторону права посилатися на них в майбутньому.
7.4. Підтвердженням обставин непереборної сили є документ уповноваженого чинним законодавством органу, установи, організації і т. ін., який має бути надано Стороною, яка посилається на обставини непереборної сили, іншій Стороні не пізніше, ніж на 7 (сьомий) робочий день з моменту припинення дії обставин непереборної сили.
7.5. У разі виникнення обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили будуть існувати понад 3 (три) місяці поспіль, кожна з Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншу Сторону про це не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. Інформація, яка стосується однієї Сторони і стає відомою іншій Стороні при укладенні та виконанні цього Договору, у т. ч. інформація про фінансові умови Договору, має конфіденційний характер. Конфіденційність, в розумінні даного Договору означає неприпустимість розголошення Стороною такої інформації без письмової згоди іншої Сторони.
8.2. За умовами даного Договору конфіденційною не є наступна інформація:
- інформація, яка на дату розголошення є загальновідомою та/або загальнодоступною;
- інформація, отримана Стороною від третьої особи.
8.3. Умови конфіденційності не порушуються у винятку :
8.3.1. розкриття конфіденційної інформації за офіційними запитами державних органів, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання такої інформації;
8.3.2. інші випадки, передбачені чинним законодавством України.
8.4. Сторони взаємно зобов'язуються зберігати надані один одному документи, які стосуються цього Договору, а також забезпечити роботу з ними тільки уповноважених на те осіб.
8.5. Даний зберігає свою дію в протягом 3 (трьох) років після закінчення терміну дії Договору.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони погоджуються вживати всі необхідні заходи для того, щоб розбіжності, що виникають між Сторонами щодо цього Договору були врегульовані шляхом проведення переговорів між Сторонами.
9.2. Спори у зв'язку з цим Договором підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Даний Договір вважається укладеним після підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до 31.12.2021 року.
Відповідно до положень частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України умови даного договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли з 01.01.2021 року.
Датою початку надання послуг за Договором, є дата, зазначена Сторонами в Акті про початок надання послуг, укладеному за формою, встановленою відповідним Додатком до Договору. До підписання даного Акту Сторони не мають права пред'являти один до одного претензії і не несуть відповідальності щодо якісних характеристик або порядку надання послуг за Договором.
10.2. Строк дії Договору автоматично продовжується на наступний період, рівний 1 (одному) року, якщо жодна із Сторін не виявить бажання розірвати Договір шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не пізніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до закінчення строку дії Договору. Кількість таких продовжень необмежена.
10.3. Умови цього Договору можуть бути змінені та/або доповнені за ініціативою кожної із Сторін шляхом укладення Додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору.
10.4. Укладання Додаткової угоди здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому статтею 181 Господарського кодексу України.
10.5. Дострокове розірвання Договору може бути здійснено:
10.5.1. За ініціативою будь-якої Сторони шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні про намір розірвати Договір не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до бажаної дати розірвання.
10.5.2. За згодою Сторін без додержання умов, передбачених п.10.5.1 цього Договору, шляхом підписання відповідної Додаткової угоди.
10.5.3. За рішенням суду.
10.5.4. В інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.
10.6. У разі дострокового розірвання Договору, Сторони зобов'язані повернути один одному все одержане ними за Договором пропорційно виконаним зобов'язанням, а також провести взаєморозрахунки, якщо такі не були здійснені раніше.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. До даного Договору застосовується законодавство України.
11.2. Валюта Договору, актів, рахунків – національна валюта України гривня .
11.3. Після укладення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування та будь-які інші попередні домовленості Сторін з питань, які стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
11.4. Жодна Сторона не має права передавати (переуступати, переводити) свої права та обов'язки за Договором повністю або частково третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
11.5. Крім випадків, коли прямо передбачено інше, будь-які посилання на преамбулу, статті, абзаци, пункти, поправки, доповнення та додатки є посиланнями на преамбулу, статті, абзаци, пункти, поправки, доповнення і додатки до даного Договору, якщо інше прямо не вказано в тексті Договору.
11.6. Заголовки в Договорі приводяться для зручності і не впливають на тлумачення статей Договору.
11.7. Визнання недійсним будь-якого з пунктів цього Договору не тягне за собою визнання недійсним інших його положень, а Сторони зобов'язуються в найкоротші терміни узгодити новий пункт з максимально наближеними до попереднього положеннями.
11.8. Повідомлення по Договору повинні відбуватися в письмовій формі, підписуватися уповноваженими представниками Сторін і направлятися по зазначеним в Договорі адресами Сторін. Сторони мають право вести листування і пересилати документи, які мають відношення до Договору, а також ті, які є його невід'ємною частиною, зокрема, за допомогою електронної пошти за умови негайного подальшого надання паперових оригіналів, якщо в Договорі прямо не передбачено інше. Для цілей обміну документами Сторони погодили наступні адреси електронної пошти:
- зі Сторони Комітента: sale@prosto.tv, для бухгалтерської документації - fin.prosto.tv@gmail.com;
- зі Сторони Комісіонера: sshmatko@ukr.net , для бухгалтерської документації – sshmatko@ukr.net
Скан-копії документів, отриманих на зазначену електронну пошту, будуть мати силу оригіналу до їх заміни на паперові оригінали. У разі зміни контактних даних відповідальних осіб Сторони своєчасно повідомляють один одного про це, використовуючи електронні засоби зв'язку, та укладають відповідну Додаткову угоду.
11.8.1. Всі акти, повідомлення та інше листування вважається отриманим:
- в разі доставки кур'єром та/або нарочно - в день доставки;
- в разі надіслання рекомендованим листом - в день доставки;
- при відправці по e-mail - від дати отримання електронного підтвердження про прийнятті e- mail.
11.9. Сторони цим визнають юридичну силу бухгалтерських документів, пов'язаних з даним Договором і його виконанням, підписаних за допомогою факсиміле. Вищевказані документи, підписані за допомогою факсиміле, мають силу оригіналу. Цей Договір, Додатки до нього, Додаткові угоди підписуються виключно власноручними підписами уповноважених представників Сторін. 
11.10. Сторона несе повну відповідальність за правильність найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси та банківських реквізитів, вказаних ними у цьому Договорі, та зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про будь-які їх зміни протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін, а у випадку неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
11.11. Всі Додатки, Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною, якщо вони оформлені в письмовій формі і належним чином підписані Сторонами та скріплені їх печатками (за наявності).
11.12. Даний Договір складено українською мовою в двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМІТЕНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТО.ТВ» 

Адреса: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, буд. 65
ЄДРПОУ 42374143
Тел. (044) 592-87-69
Електрона адреса: suport@prosto.tv
sale@prosto.tv
Директор    С.В. Іжутов

КОМІСІОНЕР 

Фізична особа-підприємець
Шматко Сергій Леонідович
Адреса: Україна, 08520, Київська обл., Фастівський р-н, селище міського типу Борова, вул. 8 Березня, буд. 8
ЄДРПОУ 2633312173
Телефон 0-800-212-569
Електрона адреса: sshmatko@ukr.net
Фізична особа-підприємець   С.Л.Шматко 

Адреса

вул. Миру 12                    
смт.Борова, 08520

Контакти

Email: support@avatar.net.ua       Телефон: +38 (0800) 212-569     
 

Посилання

UKR.NET
PROSTO.TV